Veelgestelde vragen

Spreken jullie ook mijn taal?

Waarschijnlijk wel! Naast de Nederlandse taal bieden wij ook behandeling in Turks, Arabisch, Berbers, Pools en Engels. We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen op dit gebied.

Op grond van mijn geloof wil ik behandeld worden door iemand van hetzelfde geslacht. Kan dat?

Jazeker, wij respecteren ieders geloofsovertuiging. Soms heeft u om andere redenen een voorkeur. Ook daar houden wij rekening mee.

Hoe kan ik mij aanmelden bij GGZ in Balans?

Zit u psychisch in de knoop, wacht dan niet langer en bespreek uw klachten met uw huisarts. Deze kan u doorverwijzen naar GGZ in Balans. Uw huisarts bepaalt of er sprake is van een generalistische of specialistische hulpvraag. Lees meer ▸

Wie betaalt mijn behandeling?

GGZ in Balans is een zogenaamde ‘toegelaten instelling’ en opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-220717.
Dit betekent voor u dat de kosten van onze behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met het wettelijk eigen risico.
Bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar betaalt de gemeente.

Hoe staat het met mijn privacy?

Uw gegevens vallen onder de nieuwe AVG privacywet sinds 25 mei 2018. Dit betekent dat GGZ in Balans gebonden is aan geheimhoudingsplicht, geen informatie aan derden verschaft zonder uw toestemming, informatiegegevens bewaart en beveiligt. Voorts handelt iedere professional binnen GGZ in Balans conform zijn/haar beroepscode. Voor verdere informatie kunt u onze AVG Privacy Statement ten allen tijde opvragen.

 

Wat zijn mijn rechten?

Als cliënt heeft u recht op goede, verantwoorde zorg en een respectvolle bejegening. Andere rechten als cliënt bij GGZ in Balans zijn vastgelegd in verschillende wetten:

 • Recht op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer (‘privacy’);
 • Recht op informatie (bijv. over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, deskundige informatie over problematiek, behandelmogelijkheden, werkwijze);
 • Recht op het geven van toestemming voor de behandeling;
 • Recht op inzage en kopie van uw dossier;
 • Recht op aanvulling en correctie van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens (conform de wettelijke verplichtingen waaraan GGZ in Balans zich dient te houden);
 • Recht op dat het verstrekken van informatie uit uw dossier pas aan derden wordt gegeven nadat u of wettelijke vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven;
 • Recht op second opinion en recht om op goede gronden een bepaalde behandeling te weigeren;
 • Recht op keuze van hulpverlener;
 • Recht op vertegenwoordiging indien u jonger bent dan 18 jaar;
 • Recht op een effectieve, laagdrempelige klachtenregeling.

Om goede zorg aan u te kunnen geven, verwachten wij dat u:

 • De hulpverlener zo goed en zo volledig mogelijk informeert over uw problemen en klachten, over eerdere hulpverlening en meewerkt aan de behandeling;
 • Aanwezig bent op de gemaakte afspraken, of die op tijd afzegt;
 • De persoonlijke levenssfeer van anderen eerbiedigt.
Waar kan ik terecht met mijn opmerking of klacht?

Klachtenregeling

Klachten en bezwaren
De directie en medewerkers van GGZ in Balans spannen zich maximaal in om uw behandeling optimaal te laten verlopen. Ondanks het streven maximale kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor medewerkers van GGZ in Balans een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Bespreken met de betrokken persoon of een lid van de directie
Heeft u opmerkingen, problemen of bent u ontevreden over de gang van zaken maak dit dan kenbaar aan de betrokken persoon. Uiteraard zijn wij bereid in overleg met u te kijken naar een oplossing. In zo’n gesprek kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden. Komt u er met de betrokken persoon niet uit dan is het vaak verstandig samen met iemand die wat meer afstand heeft het een en ander te bespreken. Eén van de directieleden zal u een gesprek aanbieden en proberen uw klacht op te lossen.


Klachtenbemiddeling
Als de klacht ook in een persoonlijk gesprek met de directie niet kan worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met Quasir, onafhankelijke klachtenbemiddeling. Voor meer informatie over Quasir verwijzen wij u graag naar de website www.quasir.nl.

Bereikbaarheid klachtenbemiddeling Quasir
De coördinator van Quasir hoort uw klacht aan en bespreekt met u of u openstaat voor een bemiddelingsgesprek, waarbij een onafhankelijk bemiddelaar van Quasir het gesprek kan begeleiden. Een bemiddelaar neemt geen standpunt in, maar kan er wel voor zorgen dat het gesprek op een goede manier verloopt. Doel is dat u en degene over wie de klacht gaat samen tot een oplossing komen. Een bemiddelingsgesprek is vertrouwelijk, er wordt geen verslag van gemaakt.
Eventuele afspraken kunnen wel worden vastgelegd.

Voor klachten in de Klachtenbemiddeling: Coördinator is mevrouw L. de Boon;  telefoonnummer; 06-48 44 55 38. Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Bent u het oneens met onze beslissing?
Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft gekregen, dan kunt u terecht bij een geschilleninstantie. GGZ in Balans is aangesloten bij ‘Stichting Zorggeschil’, een gecertificeerde dus erkende geschillencommissie. U kunt bij de 'De Geschillencommissie' terecht via hun website www.zorggeschil.nl. Hier wordt duidelijk aangegeven hoe u rechtstreeks via de website met de geschillencommissie in contact kan komen.

Alle stappen ziet u nog eens overzichtelijk weergegeven in dit schema

Wat is de Cliëntenraad?

GGZ in Balans biedt cliënten de mogelijkheid om hun mening en advies te geven via de Cliëntenraad. Op die manier wordt de kwaliteit van de zorg steeds verder verbeterd.
U kunt lid worden van deze cliëntenraad door een mail te sturen naar info@ggzinbalans.nl of telefonisch contact op te nemen via nummer 076 5150545.

AVG Privacy Statement GGZ in Balans

GGZ in Balans, gevestigd aan Schapenweide 1 4824AN, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.ggzinbalans.nl Schapenweide 1 4824AN, Breda 0765150545

O. Dekker is de Functionaris Gegevensbescherming van GGZ in Balans Hij is te bereiken via o.dekker@ggzinbalans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
GGZ in Balans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

GGZ in Balans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gezondheid - burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken GGZ in Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren -Voor het kunnen uitvoeren van een goede zorgverlening/behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming
GGZ in Balans neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GGZ in Balans) tussen zit. GGZ in Balans gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [Medicore als elektronisch patiëntendossier, Gmail voor het verzenden van emails, alle mailadressen eindigend op ggzinbalans.nl (bijv. aanmeldingen@ggzinbalans.nl)]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GGZ in Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens worden maximaal 15 jaar bewaard overeenkomstig artikel 7:454 lid 3 BW van het WBP.

Delen van persoonsgegevens met derden
GGZ in Balans verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig  is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurd altijd met toestemming van de cliënt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GGZ in Balans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GGZ in Balans en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ggzinbalans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GGZ in Balans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GGZ in Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@ggzinbalans.nl.